menuordersearch
raymon-verna.ir

درباره ژئودزی ماهواره ای ,

۱۳۹۶/۱۰/۲۹ جمعه
(0)
(2)
درباره ژئودزی ماهواره ای
درباره ژئودزی ماهواره ای

ژئودزی ماهواره ای :تفاوت اصلی در این نوع ژئودزی  نسبت به ژئودزی سنتی تغییر در نوع  روش تعیین موقعیت می باشد با پیشرفت علوم مختلف در دنیا روش های متنوعی جهت تعیین موقعیت ایجاد گشت از جمله :
سیستم :(Satellite Laser Ranging) SLR
در این سیستم یک پالس لیزری در ایستگاه زمینی تولید شده و به سمت ماهواره فرستاده می شود،ماهواره نیز توسط رفلکتورهای مخصوصی این پالس را دریافت نموده و در همان جهت ارسالی به سمت فرستنده، منعکس می کند . در نهایت با دریافت این امواج در نقطۀ زمینی و با استفاده از زمانی که از ارسال امواج تا دریافت مجدد آن طول کشیده، فاصلۀ بین گیرنده و فرستنده مشخص شده و موقعیت نقطه تعیین می گردد .
دقت این سیستم قابل توجه بوده و از دقت چند متر به چند سانتیمتر ارتقا یافته است ، همچنین طول عمر ماهواره ها در این سیستم بالا است . اما عیب آن این است که تجهیزات آن بعلت مشکل بودن تولید پالس لیزری بسیار گران قیمت بوده و حمل و نقل آن دشوار است . همچنین دقت این سیستم وابستگی زیادی به شرایط آب و هوایی دارد .
کاربرد اصلی این سیستم، تعیین موقعیت مطلق در سیستم ژئوسنتریک، تعیین میدان ثقل زمین ، تعیین جزرو مد اقیانوسی و تعیین دقیق موقعیت ماهواره ها در فضاست .
سیستم :(Lunar Laser Ranging) LLR
این سیستم همانند سیستم SLR است با این تفاوت که رفلکتورهایی که در سیستم SLR روی ماهواره قرار داشته و پالس های لیزری را در جهت ارسال شده بازتاب می کردند (retro-reflector) در این سیستم ، روی ماه قرار گرفته اند . بعلت فاصلۀ زیاد بین زمین و ماه، باید ارسال و انعکاس امواج، قویتر از حالت قبل باشد . بنابراین، رفلکتورهای مورد استفاده در این روش ابعادی بزرگتر دارند .
دقت تعیین موقعیت در این سیستم از چند متر در ابتدای راه ا ندازی به حدود 3 سانتی متر رسیده است کاربردهای اصلی آن نیز تعیین موقعیت ژئوسنتریک ایستگاه های ردیابی، بررسی حرکت پلیت های تکتونیکی بررسی دوران زمین و حرکت قطبی، بررسی دوران، مدار چرخش و جرم ماه، تعیین ضرایب هارمونیک مرتبۀ پایین میدان ثقل زمین، ..... می باشد .
سیستم :(Very Long Baseline Interometry) VLBI
در این سیستم از امواج ارسالی توسط کوا زرها برای تعیین موقعیت استفاده می گردد . امکان اندازه گیری طولهای بسیار بلند ) حتی تا نصف کرۀ زمین ( فراهم است .
نکته : کوازرها (Quasar) اجرام ثابت سماوی هستند که امواج راد یویی تابشی از خود ساتع می کنند و بدلیل اینکه در فواصل دوری از زمین قرار دارند، برای تقویت امواج آنها، از آنتن هایی با ابعاد بزرگ استفاده می گردد .
در این سیستم دو آنتن در دو ایستگاه طول مورد اندازه گیری قرار داده شده و این آنتن ها امواج ارسالی ازکوازرها ر ا دریافت می کنند . اما زمانی که این امواج در دو ایستگاه دریافت می شوند برابر نبوده و دارایدیک تأخیر است . با اندازه گیری این تأخیر زمانی ( بعنوان مشاهده ) ، می توان به موقعین نقطۀ مجهول دست یافت . جهت تعیین موقعیت سه بعدی در این سیستم نیاز به سه کوازر می باشد . این سیستم جهت تعیین سرعت دوران زمین بسیار مناسب است .
سیستم :DORIS
(Doppler Orbitography and Radiolocation Integrated by Satellite)
این سیستم یک سیستم پیشرفته است که با اندازه گیری شیفت داپلر سیگنال های رادیویی ارسالی از ایستگاه های زمینی، کار تعیین موقعیت را انجام می دهد . این سیستم شامل سه بخش زمینی )برای ارسال سیگنال ها ( ، بخش فضایی )شامل تجهیزات سوار شده بر روی ماهواره های فضایی( و بخش کنترل )جهت کنترل سیستم( می باشد .
در این سیستم دو سیگنال با طول موج های 400MHZ و 2GHZ ، از ایستگاه های زمینی ارسال شده و بخش فضایی با دریافت این سیگنال ها، شیفت داپلر را اندازه گیری نموده و به زمین ارسال می کند .
 
 
سیستمداپلریاترانزیت :(TRANSIT or DOPPLER System)
نظریۀ اصلی در این روش این است که با معلوم بودن موقعیت ماهواره ها و با اندازه گیری اثر داپلر، می توان به موقعیت ایستگاه های زمینی دست یافت . این سیستم متشکل از سه قسمت می باشد :
ماهواره ها، ایستگاه های کنترل و ردیابی ماهواره ها، استفاده کنندگان ( گیرنده ها)  تعداد ماهواره ها در این سیستم 6 عدد می باشد که در 4 صفحۀ مداری دایره ای و با زاویۀ 09 درجه نسبت به هم و در ارتفاع 1199 کیلومتری از سطح زمین، قرار دارند . پریود این ماهواره ها 191 دقیقه بوده و هرماهواره دو موج در دو فرکانس مختلف ارسال می کند)جهت تصحیح تأثیرات یونوسفری ( روی هر کدام ازاین امواج، اطلاعات مداری مدوله می شوند .
این سیستم معایب بزرگی دارد : روش تعیین موقعیت در این سیستم Hyperbolical LOP است که فاصلۀ کانون های آن 119 کیلومتر است؛ بنابراین فاقد استحکام کافی است . بعلت فاصلۀ کم بین زمین ومدار، ماهواره ها تحت تأثیر میدان ثقل زمین قرار دارند . همچنین امواج در این سیستم هر 2 دقیقه یکبارارسال شده و سیستم منقطع ا ست . بعلاوه اینکه مدت زمان حضور ماهواره در افق دید بسیار کم است ) بطورمتوسط بین 16 تا 29 دقیقه ( به همین جهت تعداد معادلات مشاهدات در این سیستم کم است . همچنین دقت ناوبری در این سیستم پایین است .
سیستمتعیینموقعیتجهانی :(Global Positioning System) GPS
بعلت معایب عنوان شده برای سیستم ترانزیت، وزارت دفاع امریکا تصمیم به ایجاد سیستمی گرفت که علاوه بر اینکه قابلیت های سیستم ترانزیت را دارد، معایب آنرا نیز برطرف کرده باشد .
سیستمتعیینموقعیتو ناوبری جهانی: GLONAS
این سیستم تعیین موقعیت مشابه سیستم GPS بوده با این تفاوت که توسط کشور روسیه طراحی وماهواره های آن به فضا ارسال شده اند.امروزه اغلب دستگاههای تعیین موقعیت حتی تلفنهای همراه مجهز به گیرنده اطلاعات ناوبری GLONAS می باشند.
سیستم تعیین موقعیت و ناوبری جهانی :(GPS)
این سیستم شامل 24 ماهواره است که در 6 صفحۀ مداری با زاویۀ میل 55 درجه نسبت به هم و پریود12ساعت، در ارتفاع حدود 20200 کیلومتری از سطح زمین قرار دارند . ماهواره ها بصورتی آرایش داده شده اند که در 24 ساعت شبانه حداقل 4 ماهواره در هر نقطه از جهان، در معرض دید قرار داشته باشند .
بطور کلی برحسب زمان های مختلف و برحسب موقعیت های مختلف در زمین حداقل 4 و حداکثر 8ماهواره درافق دید ناظر قرار دارند
ویژگی این سیستم این است که کمتر تحت تأثیر میدان ثقل و شرایط جوی قرار داشته و بعلت ارتفاع زیاد ماهواره ها از سطح زمین، پوشش بیشتری به زمین دارند . هر ماهوارۀ GPS دو سیگنال L 1 و L 2 را که حاوی پیام های ناوبری و کدها هستند، به زمین ارسال می کند . سپس گیرنده های زمینی این سیگنال ها را دریافت نموده و با مقایسۀ آنها با سیگنال های تولید شده در خود گیرنده و با معلوم بودن موقعیت ماهواره، می توان به موقعیت ایستگاه های زمینی دست یافت .
تعیین موقعیت ماهواره ها به دو طریق امکان پذیر است :
اطلاعات غیر دقیق مداری :(Broadcast Ephemerise) این اطلاعات بصورت Real Time وآنی از طریق پیام های ناوبری در اختیار کاربران قرار می گیرد .
اطلاعات دقیق مداری :(Precise Ephemerise) این اطلاعات بعد از انجام پردازش هایی بعد ازدوهفته در اختیار کاربران قرار می گیرد .
دقت موقعیت بدست آمده تحت تأثیر عوامل زیادی منجمله، هندسۀ ماهوار ه، نوع کد بکار گرفته شده برای تعیین موقعیت نقطه، نوع اطلاعات بکار گرفته شده برای تعیین موقعیت ماهواره ها، مقدار خطاهای یونوسفری،اتمسفری، ..... ، تعداد گیرنده ها و ماهواره های استفاده شده، قرار دارد.
بخشهایمختلفسیستم :GPS
این سیستم از سه بخش فضایی، بخش کنترل و بخش استفاده کننده تشکیل شده است .
-1 بخش فضایی : این بخش شامل ماهواره های سیستم می باشد که در چندین بلوک قرار دارند .
هرماهواره شامل انتقال دهندۀ امواج رادیویی، ساعت های اتمی، کامپیوتر و تجهیزات اضافی) مانندباتری های خورشیدی جهت تأمین نیروی لازم جهت استحکام ماهواره ها در مدار( می باشد .
-2 بخش کنترل : این بخش شامل 5 ایستگاه ردیابی ماهواره در نقاط مختلف جهان است که این5 ایستگاه، ماهواره ها را ردیابی نموده و با ارسال این اطلاعات به ایستگاه اصلی که واقع درColorado Springs است، پردازش ها و تصحیحات لازم روی آنها انجام گرفته و مدار ماهواره ها و پارامترهای ساعت ماهواره محاسبه شده و توسط فرستنده هایی به ماهواره ها ارسال می گردد .
-3 بخش استفاده کننده : این بخش همان گیرنده های سیستم هستند . بطور کلی استفاده کنندگان از این سیستم به دو د ستۀ نظامی یا مجاز Precise Positioning System) یا ( PPS و استفاده کنندگان غیرنظامی یا غیرمجاز Standard Positioning System) یا (SPS تقسیم می شوند که درمورد تفاوت گیرنده های این دو دسته توضیح داده خواهد شد.
 
زمان :GPS
سیستم GPS دارای یک سیستم زمانی مخصوص است که در این سیستم زمانی شمارۀ هفته به همراه ثانیه های یک هفته اعلام می شود . مبدأ سیستم زمانی ساعت صفر UTC در 5 ژانویه 1980 است .
هفتۀ GPS در نیمه شب بین یکشنبه و دوشنبه آغاز می شود اختلاف این زمان با UTC نیز با دقت 10μs معلوم بوده و در پیغام های ناوبری به استفاده کنندگان اعلام می شود.
گیرندههای GPS :
مهمترین قسمت در بخش استفاده کننده (User) گیرنده است . هر گیرنده، ویژگی های مخصوص بخود دارد؛ اما بعضی اجزا و قسمت ها، در تمامی آنها لازم بوده و مشترک است :
 آنتن به همراه Pre−Amplifier
 RF یا Radio FrequencyDH
 واحد ردیابی سیگنال
 واحد ورودی دستورات (Input) و واحد نمایش (Display)
 واحد خروجی (Output) و ذخیرۀ داده ها (Memory)
  منبع تغذیه (Power Supply)
ریز پردازنده (Micro−Processor)
آنتن ها خود دارای انواع مختلفی می باشند (Geodetic, Chock−Ring, .....) همچنین گیرنده ها نیز انواع مختلفی دارند که در زیر به آن اشاره خواهد شد :
1. گیرنده های دستی : ایمن گیرنده ها،کم دقت ترین نوع گیرنده های GPS بوده و از آنها برای شناسایی منطقه، ناوبریو تعیین مختصات اولیه و تقریبی نقاط، استفاده می گردد . دقت آنها در حالت مشاهدات خام 10 تا 15 متر است که هرگز برای تعیین موقعیت دقیق قابل استفاده نمی باشد . این گیرنده ها دارای انواع مختلف بوده و شرکت های مختلفی هستند که این گیرنده ها راعرضه می کنند . بهترین این گیرنده ها، مربوط به شرکت های و GARMIN ASHTEK می باشد . گیرنده های دستی دارای برنامه های خاصی برای ناوبری می باشند . بعنوان مثال با معرفی یک نقطه از طریق مختصات به این گیرنده ها، گیرنده جهت و مسافتی را که نقطۀ فعلی تا این نقطه باید طی شود، به ما می دهد . همچنین با محاسبۀسرعت حرکت، زمان رسیدن به نقطه را در اختیار ما قرار می دهد .
2. گیرنده های تک فرکانسه : همانطور که در مورد این گیرنده ها توضیح داده شد، تنها قادر به دریافت موج L 1 بوده و اکثرا هم به کد P این موج دسترسی ندارند . این گیرنده ها دقت 8 متررا برای ما تأمین می کنند .
3. گیرنده های دو فرکا نسه : این گیرنده ها قادر به دریافت دو سیگنال بصورت همزمان هستند و اکثر گیرنده های مجاز از این نوع هستند . دقت این گیرنده ها به 3 متر می رسد .
4. گیرنده های زمان : این گیرنده ها جنب های نظامی داشته و ویژگی آنها این است که زمان را با دقت بسیار بالایی اندازه گیری می کنند .
5. گیرنده های ترکیبی : این گیرنده ها از ترکیب امواج بر ای تعیین موقعیت نقاط استفاده میکنند )مانند( L1- L2- L4  ازاین گیرنده ها می توان GG24 را نام برد.
 
استفاده از سیستم تعیین موقعیت ماهواره ای در ژئودزی درمقایسه با روش های سنتی در ژئودزی:
در سیستم ماهواره ای , دید بین نقاط لازم نیست .
دیوار, برگ درختان, آب, جنگل های انبوه دید ماهواره ای را مختل می کنند.
سیستم ماهواره ای به شرایط جوی وابسته نیست .
سیستم ماهواره ای در برف وباران می تواند کار کند البته با دقت به مراتب کمتر .
تعیینمدارماهوارهها :
پارامترهای مشخص کنندۀ مختصات ماهواره اصطلاحا Ephemerise نامیده می شوند . بطور کلی این پارامترها مشخص کنندۀ موقعیت یک جسم فضایی هستند Ephemerise ها دو دسته هستند :
Precise Ephemerise, Broadcast Ephemerise
در حالت Precise ، اطلاعات مداری بصورت Off−line و با تأخیر در اختیار کاربران قرارمیگیرد؛ ولی مزیت آن دقیق بودن آن است . بطوریکه با استفاده از این اطلاعات می توان مختصات و مدا ر ماهواره ها را با دقت 5 سانتیمتر تخمین زد . این اطلاعات توسط مرکز جهانی، (IGS) GPS که مشتمل بر 390 ایستگاه فعال است، پردازش می شوند .
اما در حالت Broadcast ، اطلاعات مداری از دقت کمتری برخوردار هستند؛ بطور معمول دقت این حالت به 20 تا 25 متر نیز می رسد . مزیت این روش در Real Time بودن آن است یعنی این اطلاعات به صورت آنی توسط ماهواره در اختیار کاربران قرار می گیرند .
 نرخ ثبت داده ها :(Rate)قبل از انجام مشاهدات باید، نرخ ثبت داده ها به گیرنده معرفی شود . نرخ ثبت مشاهدات تابع نوع روش تعیین موقعیت است . برای مثال مقدار این نرخ برای بعضی روش ها بصورت زیر است :فاصلۀ زمانی بین Rate ها را Epoch گویند.

 
نرخ ثبت داده بسته به روش کاری


 

عموما در اندازه گیری ها با 4 نوع کمیت مواجه هستیم :
.1 اشتباهات :(Blunder) شامل اشتباهات انسانی و یا ماشینی که براحتی قابل کشف هستند  (نظیر اشتباه در قرائت , در نوشتن, اشتباه نرم افزاری ) .  
.2 بایاسها :(Baias) اثراتی که مدله شده و می توان با مدله کردن آنها اثر آنها را تا حد ممکن کم نمود  .
.3 خطاها :(Error) مقادیر باقیمانده از مدله کردن بایاس ها و اثراتی که قابل مدله شدن نیستند . در بعضی موارد قابل کشف و حذف بوده ولی در بعضی موارد قابل تصحیح نیستند  (نظیر cycle slip که قابل شناسایی وکشف بوده اما قابل تصحیح نیست و اثر چند مسیری).
.4 خطاهایاتفاقی :(Random Error) خطاهایی غیرقابل پیش بینی که می توان با استفاده از بعضی روش ها ) مانند میانگین گیری ( آنها را حذف نمود.
در GPS  با انواع بایاسها وخطا های زیر مواجه خواهیم بود:
بایاسهای ماهواره (بایاس ساعت ماهواره و بایاس اطلاعات مداری ماهواره ای )
بایاسهای ایستگاه (بایاس ساعت گیرنده و عدم اطمینان در مختصات ایستگاه های ردیابی ( در کاربردهای خاص GPS  مانند انتقال زمان وردیابی مداری) ).
بایاسهای وابسته به مشاهدات (بایاس گسترش سیگنال (اثر لایه ی یونسفر و تروپسفر) و بایاسهای وابسته به نوع مشاهدات مانند ابهام فاز موج حامل ).
خطای SA .
خطای چند مسیری.
خطای cycle slip.
جابه جایی مرکز فاز آنتن .
خطا های اتفاقی مانند نویز گیرنده.
کیفیت DOP
 
 ضریبتعدیلدقت :(Dilution Of Precision)
یکی از مهمترین فاکتورها، در کیفیت نتایج به ویژه در روش کینماتیک و تعیین موقعیت مطلق ، هندسه وآرایش ماهواره ها نسبت به هم است که بواسطۀ تغییر جای ماهواره ها، در حال تغییر است . کمیتی که ازآن برای تعیین وضعیت ترکیب هندسی ماهواره ها استفاده می گردد DOP است که مقدار آن از رابطۀ زیر قابل محاسبه است.
رابطه DOP
در این رابطه σ دقت موقعیت و σ0 دقت اندازه گیری فاصله )فاکتور وریانس اولیه ) می باشد که عددیبین 1 تا 64 است؛ در صورتیکه خطای SA وجود داشته باشد، مقدار این عدد بیش از 32 بوده و در صورتیکه این خطا حذف شده باشد مقدار این عدد 2 می باشد . در حقیقت DOP از عناصر قطر اصلی ماتریس کوفاکتور هستند.
ماتریس
بسته به اینکه چه المان هایی در تعریف این ضریب بکار روند، تعاریف و روابط مختلفی برای آن داریم:

جی داپ
هرچه حجم شکل حاصل از ماهواره ها بیشتر باشد DOP کمتر بوده و در نتیجه دقت نتایج بالاتر می رود بطور کلی نباید ضریب تعدیل دقت هندسی از عدد 6 بزرگتر شود
در نرم افزارهای GPS ، قسمتی به نام Plan و یا Survey Design وجود دارد که وضعیت DOP درمنطقه را، با ترسیم نمودارهایی، برای ما مشخص می کند . با استفاده از این نمو دارها، می توان بهترینزمان برای انجام مشاهدات را انتخاب نمود . این عملیات را آنالیز اولیه گویند (Pre−Analysis)
پس هر چه میزان عدد DOP کمتر دقت بالا تری خواهیم داشت  در حقیقت این قضیه در تعیین معیار دقت شبکه در بحث ژئودزی نیز مطرح می باشد  که برای مقایسه ی دقت دو شبکه , آن شبکه ای که میزان Trace(Cx) اش کوچکتر باشد آن شبکه دارای دقت بیشتری خواهد بود.
نرمافزارهای :GPS
این نرم افزارها در سه دسته تقسیم بندی می شوند .
1. نرم افزارهای نمایشی : (Demo Softwares) این نرم افزارها فقط جنبۀ نمایشیDemo دارند و قابلیت آنالیز و پردازش اطلاعات را ندارند.
2. نرم افزارهای تجاری : (Commercial Softwares) این نرم افزارها معمولا به همراه دستگاه ها اراده شده و قابلیت های کم و بیش متنوع و بالایی دارند . این نرم افزارها قادرند با استفاده از مشاهدات خام (RawData) خطای سیستماتیک را مدوله کنند و موقعیت نقاط مورد نظر را تعیین کنند . نرم افزارهای GPSurvey ، Geo−Genious ،GPSWin و SKI از این جمله نرم افزارها هستند
3.نرم افزارهای علمی :(Scientific Softwares) این نرم افزارها جهت انجام کارهایبسیار دقیق تهیه شده اند و تمامی آنالیزها و پردازش های لازم )مانند حرکات قطب وحرکات پلیتهای تکتونیکی، پارامترهای مربوط تصحیحات به جزر و مد، ( ... را بر روی مشاهدات خام لحاظ می کنند . این نرم افزارها می توانند در صورتیکه از گیرندۀ مناسبی برای جمع آوری مشاهدات استفاده شده باشددقتی تا 0.2mm به ما بدهد . این نرم افزارها توانایی های زیادی داشته و حتی کاربر قادر است در محیط برنامه، برنامه نویسی کرده وبرنامه را به دلخواه خود پیش ببرد . نرم افزارهای JPL/NASA و Gamit ، Bernese ازاین جمله نرم افزارها هستند .برای آنالیز مشاهدات در این کلیۀ این نرم افزارها ابتدا خطوط برداشت شده (Base−Lines) با استفاده ازروش (Single Difference) SD ،تشکیل شده و سپس با استفاده از روش، (Triple Difference) TD بهترین مختصات تقریبی برای نقاط مجهول تعیین می شود . همچنین بااستفاده از این روش Cycle Slip نیزتعیین می شود .در مرحلۀ بعد مختصات تقریبی بدست آمده در معادلات (Double Difference) DD قرار داده شده وN محاسبه شده و نقاط Fix می گردند اگر N محاسبه شده، صحیح نباشد، پیغام Float به کاربر اعلام میشود . این مشکل باعث ایجاد خطایی حدود 3 تا 4 سانتیمتر روی مختصات λ نقاط می گردد . درحالیکه خطای Cycle Slip روی h و φ نقاط مؤثر است .
در نهایت با استفاده از این نرم افزارها به مختصات نقاط می رسیم . البته باید توجه داشت که عددیکه GPS بعنوان ارتفاع (h) به ما می دهد، ارتفاع از بیضوی است و برای تبدیل این عدد به ارتفاع اورتومتریک بایدارتفاع ژئوئید (N) را داشته باشیم.


ارتفاع در جی پی اس

همانطور که در شکل بالا ملاحظه می شود، ارتفاع اورتومتریک از رابطۀ H =h-N محاسبه می گردد . بااستفاده از رابطۀ دیگری که از همین رابطه مشتق می شود و همچنین با استفاده از GPS Leveling مناطقی که ترازیابی جواب نمی دهد، می توان به جواب رسید؛ اما باید توجه داشت که هیچگاه از GPS Leveling برای کارهای دقیق استفاده نمی شود.


عملیات صحرایی
سه نقطه بر روی زمین تعیین شد .
هدف : با دو گیرنده  GPSدوفرکانسه و با استفاده از روش تعیین موقعیت استاتیک موقعیت این سه نقطه بدست آمده وسه نقطه تشکیل یک شبکه ی مثلث شکل را بدهند .
بنابراین سه ضلع وجود خواهد داشت به همراه سه راس (BM) آن به انتخاب یک گیرنده را در ایستگاه BM1 سانتراژ گردید وارتفاع آن تا نقطه ی روی زمین بصورت مایل در دستگاه دخیره شد.
دستگاه آماده ی دریافت اطلاعات گردید و شروع به ردیابی ماهواره ها نمود.
گیرنده ی دوم نیز در آن سوی ضلع در نقطه ی BM2 سانتراژ وشروع به ردیابی ماهواره ها نمود.

                                                                BM2  Δ ............. ̸ ̸............. Δ BM1

هر کدام از گیرنده ها به طور مشترک و با هم حدود 20دقیقه مشاهداتی انجام داند آنگاه گیرنده ی مستقر در BM2 را پس از خاموش نمودن به نقطه ی BM3 انتقال داده تا اینبار دو گیرنده ی در BM1 و BM3 مشاهدات مشترک در زمان مشترک داشته باشند ( در هنگام انتقال گیرنده ی مستقر در BM2 به BM3 ,  دستگاه گیرنده ی در BM  را خاموش نکردیم اینکار بدین سبب است که گیرنده بتواند بیشترین پوشش زمانی را تا حد ممکن بدست آورد)
بعد از مشاهده BM1 و bm3 دو ضلع بدست آمد حال نوبت ضلع BM2-BM3 می باشد , گیرنده ی مستقردر BM1 را به BM2انتقال داده ,باز مشاهدات مشترکی را در پوشش زمانی مشترک انجام می دهیم (توجه : اینبار در هنگام انتقال BM1به BM2 گیرنده ی BM1است که خاموش می شود و گیرنده ی BM3 را خاموش نمی کنیم).
نقاط زمینی
اما می بایست دانست که این اضلاع(Base Line) های در روی زمین حاصل نمیگردند بلکه در نرم افزار بدست می آیند . در واقع مشاهدات گیرنده  در عملیات صحرایی  همان فاصله ی هر ماهواره ی ردیابی شده تا آن گیرنده می باشد یعنی (Base Line ) های فضایی است که بدست می ایند ونه فاصله ی بین دو نقطه ی زمینی (BaseLine) های زمینی .
خطوط و فاصله های فضائی
پس جهت تبدیل این Base Line  های فضایی به  Base Line  های زمینی  وهمچنین سرشکنی شبکه ی بدست آمده به محیط نرم افزار می رویم.
نویسنده: ذکریا از وبسایت رایمون ورنا


در  لینک پایین صفحه روش استفاده از لایکا ژئو آفیس را مشاهده خواهید نمود.


***
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
ایران_رشت_بلوار امام_بلوار باهنر_تقاطع کوی سعادت و میثم١
تماس ساعات اداری: ٠٩٣٠٠٩٧٧١۶۵_٠١٣٣٣٣۵۵٠۵٢
IRAN_RASHT
شرکت سازنده